Bemutatkozás

A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. tevékenységének rövid bemutatása

1. Megalakulás

A „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által szerződés útján rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat.

A Központ finanszírozása érdekében a Közalapítvány 1999. március 25-én közfeladat-ellátási szerződést kötött Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2001. december 31-ig tartó időtartamra. A kiemelten közhasznú szervezeten keresztüli feladatellátás célja volt a hatékony, a korosztályhoz közelálló önkormányzati közszolgáltatás megvalósítása. A „kísérlet” eredményességét támasztja alá, hogy a Központ 1999-ben több mint 5.000, 2000-ben több mint 10.000, 2001-ben 12.000, 2002-ben közel 13.000 – a megyében és Pécs városában élő – fiatallal került közvetlen kapcsolatba. Azóta évente kb. 15-20 ezer fiatallal. A Központ szakmai rendezvényein a Baranya megyében működő gyermek és ifjúsági szervezetek képviselői rendszeresen részt vesznek. A Központnak közel 100 szervezettel van rendszeres kapcsolata, tagja a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének (HAYICO). A Központ folyamatosan biztosítja a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, illetve a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működését.

A Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatából származó szervezeti autonómia megfelelő mértékű volt ahhoz, hogy a Központ a korábbi szinten teljesítse feladatait. A Központ kibővült tevékenysége folytán egyre többször ütközött az önálló jogi személyiség hiányából fakadó akadályokba, ugyanakkor a rövid- és középtávú tervek szerint intenzívebb tevékenységet kívánt kifejteni a megyei ifjúsági szakmai koordináció, az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése, az EU csatlakozásra való felkészülés, a non-profit képzések, a pályaválasztás, a fiatalok foglalkoztatása, a nemzetközi ifjúsági programok, az ifjúsági programszervezés, és a bevételteremtő tevékenységek terén. Ehhez viszont az önálló jogi személyiségének megteremtésén kívül gazdálkodási rendszerét is újra kellett gondolni. A három éves tapasztalatok alapján a korábbi szervezeti felépítés módosításra került. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma 17/2001. (X.16.) sz. határozatával döntött a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság létrehozásáról. A Kht alapítója a Közalapítvány, mint egyszemélyi tulajdonos. Ezzel a Kuratórium számára biztosított maradt a Központ működésének figyelemmel kísérése, illetve tulajdonosi döntésekkel történő befolyásolása. A Kht felügyelő bizottságába a két önkormányzat delegálta a tagokat, akik tevékenységükért ellenszolgáltatást (tiszteletdíjat) nem fogadnak el. A Központ tevékenységének folytatását a továbbiakban a 3 millió forint alaptőkével létrehozott Baranya Ifjúságáért Kht. vette át.

A Közalapítvány Kuratóriuma 2005. februárjában úgy döntött, hogy a Kht. üzletrészét felajánlja a megyei önkormányzatnak megvételre, amit a megyei önkormányzat Gazdasági és Költségvetési Bizottsága meg is szavazott, ezáltal a szervezet átkerült a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába.
2008-ban jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Kht. átalakult nonprofit Kft. szervezeti formára és ekkortól minden tevékenysége közhasznú fokozatot is kapott.
A 2010. évi megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény értelmében, minden megyei fenntartású intézménnyel együtt a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. is a Magyar Állam tulajdonába került 2012. január 1-től. A tulajdonosi jogokat a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet alapján a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ gyakorolja.  

2. Szervezeti felépítés

A szervezet tevékenységét 3 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak.

A szervezet fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység.

A szervezet a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait.

A szervezet humánszolgáltató szervezeti egysége a Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ, mely alapellátás jellegű szolgáltatást nyújt.

Az adminisztrációs feladatok ellátása is itt történik, a szervezet könyvelési és könyvvizsgálói feladatainak ellátására éves megbízási szerződéssel vállalkozási jogviszonyban kerül sor.

A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve.

3. A szervezet finanszírozása

A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft (jogelődje a Kht.) a két önkormányzattal kötött ellátási szerződések alapján a 2002. bázisévben 5-5 millió forintot kapott működési céllal feladatai ellátására, amely összeget a két önkormányzat minden évben az infláció mértékével korrigál. Ez 2005. évben Pécs MJ Város Önkormányzata részéről 6 millió Ft, a Baranya Megyei Önkormányzat részéről 5 832 000 Ft támogatást jelent.
A két önkomrányzat 2006-tól évről évre csökkentette a feladat-ellátásért járó támogatást, míg 2012-re már egyetlen forintot sem adnak a Kft-nek. 
A Kft. így eredményes feladat-ellátása érdekében rákényszerült a hazai és nemzetközi pályázati támogatásokra és saját bevételekre, amiknek köszönhetően immár évek óta közel 100 millió forint éves költségvetéssel gazdálkodik.

4. Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ

A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ a fiatalok számára segítséget nyújt a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében. Fő feladata, hogy a működési körében előforduló fiatalok problémáira hathatós megoldást találjon. Ennek egyik fő vonulata egy információs adatbázis, adattár kiépítése, működtetése, karbantartása a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról, másik lényegi kérdése az összegyűjtött és rendszerezett információk eljuttatása a fiatalokhoz.

Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ a következő szolgáltatások ellátását végzi:

 • Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás
 • Ifjúsági civil szervezetek részére információszolgáltatás és tanácsadás
 • EVS program (küldő-fogadó szervezet)
 • Eurodesk-partner
 • Irodai szolgáltatások
 • Képzések, konferenciák szervezése
 • Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése
 • Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése

Komplex megyei-város szolgáltató irodahálózat

A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Ifjúság 2000 elnevezésű kutatási anyaga az ifjúsági rétegeket a rendszerváltozás nyertesei és vesztesei nagyobb kategóriákba sorolta. A nyertes és vesztes rétegek közötti elválasztás fő dimenziójaként többek között a tudástőkéhez és az anyagi tőkéhez való hozzájutást jelölte meg. A pécsi és kisvárosi kedvezőbb helyzet mögött is megtalálhatók a hátrányos helyzetben élő „vesztes” fiatalok rétegei. A tanulmány szerint „vesztes” helyzetbe azok a fiatalok kerülnek, akik nem képesek alkalmazkodni az információs társadalom követelményeihez. Nem beszélnek nyelveket, nem ismerik a számítógépet és ezért kimaradnak az egyre fontosabbá váló hálózatokból, például az Internetből. Rossz anyagi helyzetük miatt lehetőségük sincs hátrányaik csökkentésére. Ezeknek a fiataloknak kitörési lehetőséget tudástőkéjük megteremtése és bővítése nyújthatna. Ennek eszköze lehet a modern hálózati világba történő bekapcsolódás, valamint az információs deficit csökkentése.

Baranya megye az ország legdélibb megyéje, aprófalvas jellegű 301 településsel, köztük igen sok nehezen megközelíthető zsáktelepüléssel. Ezeken a településeken, térségekben élő fiatalok tanulási, munkához jutási esélyei alacsonyabbak, mint egy nagyvárosban, az információhoz való hozzájutás lehetőségei korlátozottabbak.

A Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ működésének fő feladatául tűzte ki ennek a „vesztes” rétegnek a felzárkóztatását, hátrányaik csökkentését. E célok megvalósítása érdekében született meg az elképzelés, hogy ki kellene alakítani egy komplex ifjúsági-szolgáltató irodahálózatot Pécsen. Ennek kialakításánál már fel lehet használni azokat a tapasztalatokat és kapcsolati tőkét, melyekre a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. tett szert miközben hasonló elképzelésektől vezérelve irodahálózatot épített ki Baranya megyében. Ezen ifjúsági szolgáltató hálózat tagjai a megye minden részében megtalálhatóak.

A városon belüli irodahálózat kialakításával elképzeléseink szerint bővül azoknak a köre, akikhez képesek leszünk eljuttatni a Tett-Hely iroda szolgáltatásait. Könnyű ugyanis belátni, hogy hiába rendelkezik az információk széles spektrumával egy ifjúsági iroda és bármennyire naprakészek is ezek az adatbázisok, az egész nem éri el a szándékolt hatást, ha nem képesek eljutni a célcsoportjához. Emiatt az irodahálózatot úgy terveztük kialakítani, hogy az lefedje a város teljes földrajzi kiterjedését, külön koncentrálva a leszakadó, szegényebb kerületekre. Az irodák elhelyezésénél igyekeztünk figyelembe venni, hogy hol jelentkeznek fokozottabban azok a problémák és veszélyhelyzetek, melyeknek kezelése szintén feladatát képezheti a Tett-Hely irodának. Ezért több irodánk is külvárosi részen, vagy lakótelepen működik.

Az egyes végpontokon ugyanazoknak az alapszolgáltatásoknak a biztosítását szeretnénk elérni (helyi sajátosságok figyelembevételével), mint a központi irodában, kiegészítve a végpontot működtető partnerünk már meglévő saját szolgáltatásaival. Ezek közül azokat, amelyek adatbázisok felhasználásán alapulnak azok rendelkezésre bocsátásával, amelyek pedig személyes tanácsadást és/vagy ügykezelést igényelnek a szolgáltatást nyújtó személynek a hálózaton belüli fogadónapok tartásával (rotációs rendszer) valósítjuk meg. Nagy hangsúlyt fektettünk az irodahálózat számítástechnikai felszereltségére, hiszen napjainkban az informatikai ismeretek elengedhetetlenné váltak ahhoz, hogy valaki eredményes és sikeres életutat futhasson be, így a végpontok számítógépekkel és ahol elérhető, szélessávú Internet kapcsolattal rendelkeznek.

Az irodahálózat kialakítása és működtetése során a helyben működő szervezetekre (egyesületek, alapítványok), művelődési intézményekre, önkormányzatokra támaszkodtunk. Ezzel a hálózat kialakításának költségeit meg tudtuk osztani, másrészt olyan civil szervezeteket vontunk be a projekt megvalósításába, amelyek az adott területen rendelkeztek helyismerettel, társadalmi beágyazottságuk és elismertségük kellő mértékű. Ily módon olyan személyeken keresztül juttathatunk el információkat a gyermek- és ifjúsági korosztályokhoz, akik hitelesebbek tudnak lenni a hivatalos tájékoztatásnál.

A jövőbeni célok közül nem a végpontok számának növelése, hanem szolgáltatási köreiknek bővítése, minőségi fejlesztése (mind a szolgáltatások, mind a kiszolgálási körülmények) áll elsődleges helyen. Ezen kívül szeretnénk hangsúlyt fektetni az iroda jelleg egyensúlyozása érdekében a közösségi térré való fejlesztésre, ami azt jelentené, hogy a fiatalok nemcsak információért térhetnének be, hanem lehetőségük lenne szórakozni, művelődni, ismerkedni, kapcsolatokat építhetnének, bekapcsolódhatnának a helyi civil szervezeten keresztül az ifjúsági munkába, ezzel segítve a helyi fiatalok közösséggé formálódását.

5. Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum

A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum létrehozását a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány valamint a Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda kezdeményezte 1997. májusában. A megalakításhoz mindkét szervezet pályázaton nyert támogatást a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsától. A közösen megrendezett „Baranya Ifjúsága az Ezredfordulón” c. konferencián a megjelent közel hatvan gyermek- és ifjúsági és az őket támogatói civil szervezet képviselői megbíztak egy munkacsoportot a Fórum szervezeti és működési feltételeinek megteremtésére. A munkacsoport tárgyalásokat kezdett a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselőivel, akik nyitottak voltak a kezdeményezésre.

1997. szeptember 13-án a civil szervezetek megállapodtak a Fórum szervezeti felépítésében és megválasztották a Fórum Korosztályi- és Támogatói Tárgyalócsoportját. A szervezetek döntése szerint három tárgyalócsoport állt fel (korosztályi: 5 szervezet, támogatói: 5 szervezet, önkormányzati: 5 képviselő). Ezek plenáris ülésen konszenzussal: véleményezik az Önkormányzat gyermekeket és ifjúságot érintő előterjesztéseit, kezdeményezéseikkel segítik gyermek és ifjúsági feladatainak ellátását, bizonyos kérdésekben, főleg a nyilvánosság felé, állásfoglalásokat tesznek.

A Fórum alakuló plenáris ülésére 1997. december 23-án került sor, ahol aláírásra került a Fórumot létrehozó megállapodás és a jelenlévők elfogadták az ügyrendet.

A Fórum első ülésén kezdeményezte a Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ létrehozását, állásfoglalásában kérte az Önkormányzattól a civil szervezetek Közgyűlésben való tanácskozási jogú részvételét szabályozó SZMSZ rendelkezés módosítását és, hogy gondoskodjon a Titkárság működési feltételeiről. Az Önkormányzat módosította SZMSZ-ét, ezzel tanácskozási jogot biztosított a Fórum civil oldalának és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt kérte fel a Fórum Titkárságának működtetésével. A Közalapítvány döntése alapján 2002. január 1-től az általa alapított Baranya Ifjúságáért Kht. vette át a Baranya Megyei Önkormányzat Ötv-ben foglalt gyermek, és ifjúsági jogok érvényesítéséhez kapcsolódó feladatainak ellátását, többek között a Fórum Titkárságának működtetését.

A Fórum teret kíván biztosítani a baranyai gyermek és ifjúsági szervezeteknek, hogy szakmai erőforrásaikat integrálni tudják és hallassák hangjukat az önkormányzatok, a kormányzat, illetve a nyilvánosság felé. Ezt szolgálják azok a konferenciák, szakmai napok, képzési programok, amelyeket a Fórum szervez.

A Fórum működésének eredményei: Fórum lehetőséget biztosított a civil szervezetek egymás, illetve az Önkormányzat közötti kapcsolatainak kiépítésére. A Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ, majd később a Baranya Ifjúságáért Kht. létrehozása, amely ellátja Baranya megye, illetve Pécs város ifjúsági feladatait civil szervezetek, a BMÖ Közgyűlésének és Pécs MJ Város Önkormányzatának közreműködésével. A Fórum civil oldala tanácskozási joggal rendelkezik a BMÖ Közgyűlésében, Oktatási Ifjúsági és Sportbizottságában, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságában és Kulturális Bizottságában. Ezen kívül részt vesz a megye ifjúsági külügyi munkájában, drog prevenciós, turisztikai, ifjúságpolitikai, környezetvédelmi, stb. programjaiban.

A tárgyalócsoport tagjainak jogosultságát a Baranya Megyei Önkormányzat tárgyalócsoportja esetében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a többi tárgyalócsoport esetében A Baranya megyében működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, illetve a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekérvényesítését támogató szervezetek saját szabályok szerint adott felhatalmazása biztosítja.

6. A Pécsi Ifjúsági Kerekasztal

A Kerekasztal létrehozásának célja, hogy a városban a gyermek és ifjúsági korosztály érdekei, igényei megjelenjenek az önkormányzat ifjúságot érintő döntéseinek meghozatala során. A fiatalok reprezentációjának megteremtése eredményeképp kialakulhat az egységes ifjúsági érdekképviselet, a fiatalok egymás közötti párbeszéde elősegítheti, hogy az önkormányzat konkrét kezdeményezéseket konkrét támogatások nyújtásával tudja segíteni. Pécs MJ Város Önkormányzata többször jelezte nyitottságát a fiatalok felé, és most a civil szervezeteken, diák- és hallgatói önkormányzatokon, politikai ifjúsági szervezeteken a sor, hogy az önszerveződés útján létrejövő szervezeti erő alkalmazásával legyenek partnerek, ha kell nyomásgyakorló tényezők az önkormányzat mellett vagy akár azzal szemben is.

A Kerekasztal két tárgyalócsoportból épül fel (Korosztályi Tárgyalócsoport; Önkormányzati Tárgyalócsoport). A tagság a Korosztályi Tárgyalócsoportban a szándéknyilatkozat megtételével keletkezik. A tagság egy éves időtartamra szól, azt minden évben meg kell újítani. Az Önkormányzati Tárgyalócsoportban a tagság az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága tagságának elnyerésével egyidejűleg automatikusan keletkezik és folyamatosan fennáll a bizottsági tagság teljes ideje alatt. A Korosztályi Tárgyalócsoport tagjai közül elnököt választ, aki automatikusan az egész Kerekasztal elnöke lesz. Az Önkormányzati Tárgyalócsoportot a bizottsági elnök vezeti.

A Korosztályi tárgyalócsoport felépítése:

 • A Pécsen működő felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak képviselői.
 • A pécsi középiskolák diákönkormányzatainak képviselői.
 • A pécsi gyermek- és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, azokat támogató civil szervezetek képviselői.
 • A politikai pártok ifjúsági szervezeteinek képviselői.

Az Önkormányzati Tárgyalócsoport felépítése:

Az Önkormányzati Tárgyalócsoportot a Pécs MJV. Önkormányzata Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottságának rendes tagjai alkotják (jelenleg öt fő), valamint tanácskozási joggal részt vehetnek a Kerekasztal ülésein a bizottság munkáját segítő szakértők.

A Kerekasztal havi rendszerességgel (minden hónap harmadik csütörtökén) üléseket tart, ahol megvitatásra kerülnek a gyermek és ifjúsági korosztályokat érintő aktuális témák. Rendkívüli ülések kezdeményezésének joga mindkét tárgyalócsoport számára biztosított. Ugyan így megvan a lehetőség arra, hogy bármelyik tárgyalócsoport kezdeményezze valamely téma plenáris ülésen való megvitatását. Minden szervezet képviselője, valamint a bizottsági tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. Az ülések határozatképességéhez a tagok egyharmadának jelenléte, míg határozat/döntés hozatalhoz a jelenlévők kétharmadának támogató szavazata szükséges. A Kerekasztalnak módjában áll megállapodást kötni, valamint állásfoglalást, javaslatot kibocsátani.

7. Európai Önkéntes Szolgálat

A Baranya Ifjúságáért Kht. küldő és fogadó szervezetként is részt vesz az Európai Bizottság programján. A program lényege, hogy az önkéntesen jelentkező fiatalok megismerkedjenek más európai országok kultúrájával, az ott élő fiatalokkal, a kölcsönös tapasztalatcsere által csökkenthetők a különböző előítéletek, és együttműködések kiépítésével közösen használhatják ki a különböző pályázati lehetőségeket. A Kht. célja, hogy a helyi fiataloknak segítsen fogadó szervezetet találni külföldön, amelynél önkéntes munkát végezhet 6-12 hónapig. Jelenleg rendszeresen két főt fogadunk és három-négy főt küldünk külföldre. Mellettük egyre több érdeklődő is van, akiknek jelenleg csak tájékoztatást nyújtunk, esetleg fogadó szervezetet keresünk és egyre több fiatal érdeklődik külföldről is irántunk. 2006-tól rövidtávon (3 hét – 6 hónap) is fogadunk önkénteseket.